Download algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING 
AS Tuning hierna ook nader te noemen: "verkoper" 

Artikel 1: Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden voor levering zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met verkoper sluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan. 

Artikel 2: Bestelling en totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen door verkoper worden vrijblijvend gedaan en geschieden middels publicatie op de website. Verkoper is nimmer gehouden aan een aanbod indien sprake is van druk-, zet-, of programmeerfouten van onder andere haar catalogi, mailings of website. 
De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat verkoper een bestelbevestiging aan koper verzendt (per e-mail). Een bestelbevestiging wordt door verkoper niet eerder verzonden dan na ontvangst van een door koper volledig ingevuld bestelformulier. 
Koper kan het bestelformulier verzenden middels elektronische verzending op de website. 
Een bestelling is niet geldig indien verkoper zijn of haar vaste woon- of verblijfplaats niet eenduidig kan vaststellen. Door te bestellen komt een ’koop-op-afstand’ tot stand, overeenkomstig artikel 7:46 lid a tot en met j van het Burgerlijk Wetboek. 
In individuele gevallen kan verkoper besluiten om bestellingen te weigeren, dan wel nadere voorwaarde stellen alvorens over te gaan tot levering. Verkoper is niet verplicht deze weigering nader te motiveren. 

Artikel 3. Prijzen en betalingen
Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro (€) en inclusief omzetbelasting (BTW). 
Als op de site of op de orderbevestiging een prijs staat die incorrect is, behoudt verkoper het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. 
Betaling kan via bank of giro overschrijving, iDEAL, Paypal, Multisavepay of a contant. 
Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de datum van creditering van de rekening van verkoper. 

Artikel 4. Levering en verzendkosten
De op de website vermelde levertijden zijn indicatief en vastgesteld op basis van aanwezige voorraden, eventuele (na)besteltermijnen en levering in Nederland. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. 
Mocht verkoper, om wat voor reden dan ook, niet kunnen leveren, dan zal koper hiervan zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld en de mogelijkheid geboden worden om de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Betalingen die verkoper reeds ontvangen heeft, zullen bij ontbinding van de overeenkomst binnen veertien dagen terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. 

De koper is gehouden bij aflevering de producten in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de producten door TNT post opgeslagen.
Als de koper bij aflevering de producten weigert in ontvangst te nemen, worden ze teruggestuurd naar AS Tuning.
In geval de koper de producten geweigerd heeft of ze binnen 2 weken niet heeft afgehaald van de door TNT post opgegeven opslagplaats, heeft AS Tuning het recht een factuur te sturen van de door AS Tuning gemaakte kosten. Hieronder vallen onder andere de transportkosten, administratiekosten alsmede waardevermindering. Deze kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 20,-.

Aan de op deze website genoemde prijzen zal verkoper voor brievenbuspost 2.64 euro verzendkosten berekenen voor pakketpost t/m 10 kilo 8.00 euro. 
De hiervoor genoemde verzendkosten zijn niet van toepassing op levering aan andere landen dan Nederland. Verkoper zal op verzoek koper per e-mail in kennis stellen van de werkelijke verzendkosten. Levering aan het buitenland geschiedt niet eerder dan na een schriftelijke bevestiging van koper waarin de werkelijke verzendkosten worden aanvaardt. 
Indien koper is verhuisd en dit niet aan verkoper heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatst aan verkoper kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade die koper mocht lijden doordat de aflevering niet op het werkelijke adres heeft plaatsgevonden. 

Artikel 5. Defecten en
 retourneren van zendingen/produkten:
Koper is alleen gerechtigd om binnen zeven dagen na feitelijke levering de artikelen, in oorspronkelijke staat en na overleg met verkoper, te retourneren indien het product niet functioneerd. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van koper. Het product zal worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal het door de koper het reeds betaalde bedrag , verminderd met verzend en administatiekosten, binnen veertien dagen na feitelijke retourname van de artikelen door verkoper, terug gestort worden op de bank- of girorekening van koper. 

De geretourneerde artikelen mogen niet beschadigd zijn. Tevens dient de klant alle voorwaarden voor terugzending na te leven. De kosten voor de retourzending komen ten laste van de koper.

Wij controleren onze producten zorgvuldig voor verzending, mocht er ondanks deze controle toch sprake zijn van fabricagefouten of onjuistheden in uw ontvangen zending dan kunt u een mailtje sturen naar ons. Wij zullen vervolgens uw klacht in behandeling nemen en in voorkomende gevallen het product omruilen. Deze producten dienen dan wel in originele doos/verpakking, met originele factuur en voldoende gefrankeerd retour gezonden te worden. Verzendkosten zijn ten alle tijde voor de koper.

Na de periode van zeven dagen kan koper zijn of haar aankoop niet meer retourneren 

Artikel 6. Risico-overgang
Het risico van verlies of beschadiging van artikelen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper of een door koper aan te geven derde over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd. 


Artikel 7. Garantie

 1. AS Tuning staat in voor de kwaliteit van de door haar naar beste weten en kunnen verleende diensten en voor de deugdelijkheid en de goede kwaliteit van de door haar geleverde producten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen vermeld.
2. Op geleverde producten wordt twaalf maanden garantie verleend tenzij de fabrikant andere garantietermijnen hanteert.
3. De koper dient de voor vervanging of reparatie in aanmerking komende producten te voorzien van een duidelijke klachtomschrijving en dient ze op eigen kosten in de originele verpakking te retourneren naar AS Tuning. Hierna zal AS Tuning de verzendkosten naar de koper voor haar rekening nemen.
4. AS Tuning is niet aansprakelijk voor elke vorm van bijkomende kosten ten gevolge van een gebreken aan het product, in welke vorm dan ook. Claims betreffende werkloon, huurauto’s en reparatiekosten zullen dan ook van de hand gewezen worden.5. Mochten de defecten veroorzaakt zijn door de koper, dan zijn alle reparatie- en verzendkosten voor rekening koper.
6. De koper kan geen beroep doen op de garantiebepalingen:
A: indien de koper de producten heeft verwaarloosd.
B: indien de koper wijzigingen aan de producten heeft aangebracht.
C: bij ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, verkeerde aansluiting, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerken van vocht of door andere van buiten komende oorzaken, producten of onheilen.
D: indien het onderdeel niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing omschreven wijze is onderhouden.
E: indien het onderdeel wordt gebruikt met ongeschikte of verkeerde accessoires.

F: indien de koper de producten op andere wijze onachtzaam heeft behandeld.
 
Artikel 8.  Aansprakelijkheid

Voor de installatie van enkele aangeboden producten is in meer of mindere mate technische kennis en kunde vereist. Door deze producten te bestellen, verklaart u zelf verantwoordelijk te zijn voor de deugdelijke installatie van deze producten. AS Tuning  is niet aansprakelijk voor volledige of gedeeltelijke ondeskundige of onjuiste installatie. Evenmin is AS Tuning aansprakelijk voor schade die voort vloeit uit onjuiste of ondeskundige installatie.
 
1. AS Tuning aanvaardt geen enkele verantwoording van schade aan andere apparatuur van koper of van derden welke veroorzaakt wordt door een defect aan een geleverd product.
2.AS Tuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan producten die is ontstaan door verkeerde behandeling, ondeskundigheid, verkeerde montage, verkeerd gebruik of gebruik buiten de specificaties. 
3. AS Tuning is niet aansprakelijk voor: 
Afwijkingen van de werkelijkheid van de afbeeldingen, kleuren en/of tekst kunnen geen aanleiding tot ontbinding zijn. Er wordt dan ook geen schadevergoeding gegeven. Mocht er afwijking zijn bij de prijzen behoudt AS Tuning zich het recht dat alsnog aan de koper door te berekenen, daarover wordt u binnen 36 uur van bestelling over geïnformeerd. Hierbij is de koper vrij de bestelling alsnog te annuleren.
4. AS Tuning is op geen enkele wijze aansprakelijk voor boetes/afkeuringen/beschadigingen van de auto voor geleverde onderdelen die niet goedgekeurd zijn voor de openbare wegen.

Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de website. 

Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van verkoper gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: 
- oorlog of daarop gelijkende situaties; 
- oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade; 
- ziekte van verkoper of personeel van verkoper; 
- tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van verkoper; 
- maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen), zoals een vervoers-, import- of productieverbod; 
- natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen en gassen. 
Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, die koper later dan 7 kalenderdagen na ontdekking van die schade schriftelijk aan verkoper heeft kenbaar gemaakt. 
Het is koper niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat koper aan verkoper verschuldigd is uit hoofde van enige overeenkomst tussen koper en verkoper. 

 
Natuurlijke personen of rechtspersonen die in dienst zijn van verkoper, dan wel behoren tot het concern van verkoper en/of die door verkoper bij de uitvoering van enige overeenkomst tussen koper en verkoper worden gebruikt en die door koper tot schadevergoeding worden aangesproken, kunnen zich eveneens op de bepalingen in deze "Algemene voorwaarden voor levering" beroepen. 

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft verkoper in geval van overmacht het recht om, na eigen inzicht, de uitvoering van de bestelling van koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door koper dit schriftelijk mede te delen. Verkoper is niet gehouden aan enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden na maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 

Artikel 9. Privacy-statement
Verkoper houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van koper uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de bestelling. De gegevens van koper zullen niet, dan dat daartoe een zwaarwegende reden aan ten grondslag ligt, aan derden worden verstrekt. 

 
Artikel 10. Geschillen
Verkoper heeft het recht een geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

Artikel 11. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het Nederlands recht van toepassing. 
In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze "Algemene voorwaarden tot levering" is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 

 

 | Meer